Notices
Title Publish Date File Size Download
अन्तिम नामावली लुम्बिनी प्रदेश Mar 26, 2021 1141 KB
अन्तिम नामावली उपत्यका प्रदेश Mar 26, 2021 1420 KB
अन्तिम नामावली बागमती प्रदेश Mar 26, 2021 1003 KB
निर्वाचन कार्यक्रम हेरफेर गरिएको सूचना Mar 25, 2021 232 KB
दाबी विरोधको समय थप गरिएको सूचना Mar 23, 2021 209 KB
नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा निर्वाचन कार्यविधि, २०७७ Mar 22, 2021 147 KB
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय निर्वाचन समितिद्वारा जारी निर्वाचन कार्यविधि,२०७७ Mar 22, 2021 235 KB
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीयनिर्वाचन समितिद्वारा जारी निर्वाचनआचार संहिता, २०७७ Mar 22, 2021 151 KB
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय निर्वाचन समितिद्वारा जारी प्रदेश समिति निर्वाचन कार्यविधि, २०७७ Mar 22, 2021 293 KB
निर्वाचन कार्यक्रम अद्यावधिक गरी प्रकाशित गरिएको सूचना Mar 22, 2021 164 KB