संशोधित निर्वाचन कार्यतालिका 

संशोधित निर्वाचन कार्यतालिका 

महासंघको निर्वाचन २०८१ 
केन्द्रीय समितिको संशोधित निर्वाचन कार्यतालिका